Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

PROBLEMY Z NIELEGALNYM WJAZDEM DO LASU

PROBLEMY Z NIELEGALNYM WJAZDEM DO LASU

Szkodnictwo leśne związane z nielegalnym wjazdem pojazdami silnikowymi typu quad lub cross do lasu staje się rosnącym problemem w całej Polsce.

Coraz częściej proceder ten przeszkadza osobom korzystającym z uroków naszych lasów lub mieszkańcom zabudowań zlokalizowanych w sąsiedztwie lasów.

Nie inaczej jest także na terenie Nadleśnictwa Wymiarki, gdzie nasilił się ten aspekt szkodnictwa leśnego. W ostatnim czasie Straż Leśna dwukrotnie, skutecznie interweniowała w tego rodzaju zdarzeniach.

fot. W. Kazimir

Wobec powyższego przypominamy, że art. 161 Kodeksu Wykroczeń dotyczący nieuprawnionego wjazdu pojazdem do lasu stanowi, że „Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny.” Sprawcy wykroczenia może grozić mandat karny w wysokości 500 zł., a w niektórych przypadkach sprawa może być skierowana do sądu, który karę grzywny może zaostrzyć do 5 tys. zł.

Dodatkowo kwestia ta została również ujęta w ustawie o lasach, gdzie w art. 29 zapisano:

„Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.”

Jazda po lesie wskazanymi pojazdami bardzo często niszczy runo leśne, glebę a także drogi leśne których budowa bardzo często, pochłonęła znaczne nakłady finansowe. Drogi takie  utrzymywane są w odpowiednim stanie technicznym również dla potrzeb służb ratowniczych w przypadku wystąpienia pożarów lasu. Uszkodzone drogi leśne są też utrudnieniem dla turystów pieszych i rowerzystów, czy osób biegających w lesie. Niezmierne szkodliwie z przyrodniczego punktu widzenia są straty wyrządzone w obszarach wodno - błotnych, które często są stanowiskami rzadkich i chronionych roślin. Płoszone są również zwierzęta, które są naturalnymi mieszkańcami lasów.

Zniszczony ekosystem mokradłowy. fot. W.Kazimir

W związku z powyższym apelujemy o przestrzegania aktualnego porządku prawnego związanego z wjazdem pojazdów silnikowych do lasu. Las jest dobrem ogólnonarodowym a jedną z misji leśników jest takie gospodarowanie zasobami leśnymi aby pozostawić je w jak najlepszym stanie dla następnych pokoleń.

Autor: J.Karwański