Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

PZO dla "Borów Dolnośląskich"

PZO dla "Borów Dolnośląskich"

21 maja br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, wspólnie ustanowili plan zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005.

Z treścią przedmiotowych planów wraz z ich uzasadnieniami, można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim w zakładce zarządzenia.

Obszar Natura 2000 wyznaczony zostały w celu zachowania europejskiego dziedzictwa przyrodniczego, poprzez objęcie ochroną siedlisk kilkunastu gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, a także gatunków regularnie migrujących.

Opracowanie ww. projektu planów zadań ochronnych związane jest z realizacją projektu nr  POIS.05.03.00-00-186/09 pn.: ,,Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet V ,,Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych", działanie 5.3 ,,Opracowanie planów ochrony" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.