Powrót

Ogłoszenie o rekrutacji zewnętrznej na stanowisko księgowego umowa na zastępstwo

Ogłoszenie o rekrutacji zewnętrznej na stanowisko księgowego umowa na zastępstwo

Nadleśniczy Nadleśnictwa Wymiarki ogłasza nabór zewnętrzny na zastępstwo na stanowisko

Księgowego/Księgowej

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać przez e-mail (skany, kserokopie) na e-mail wymiarki@zielonagora.lasy.gov.pl lub w zamkniętych kopertach (oryginały) zaadresowanych i opisanych, pocztą tradycyjną albo przesyłką kurierską, a w wyjątkowych przypadkach osobiście, na adres:
Nadleśnictwo Wymiarki
ul. Łąkowa 1
68-131 Wymiarki

z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowego/księgowej”. W przypadku dokumentów nadesłanych pocztą, decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu.

Ostateczny termin składania dokumentów upływa 26.06.2024 o godzinie 13:00.