Rezerwaty przyrody

Lasy Nadleśnictwa Wymiarki, pomimo dużego udziału sosny w składzie gatunkowym drzewostanów, charakteryzują się dużym bogactwem fauny, flory i fungii. Znajdują się tutaj stanowiska wielu zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt, z których część została wpisana do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin oraz Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

Parki krajobrazowe

Park Krajobrazowy " Łuk Mużakowa" - jest najmłodszym Parkiem utworzonym w 2001 roku, powierzchnia Parku wznosi 18 200 ha.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyka i wypoczynkiem lub pełniona funkcja korytarzy ekologicznych.

Obszary Natura 2000

Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30.11.2009r. ("Dyr. Ptasia") i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa).

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające sie indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych,źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Ochrona gatunkowa zwierząt

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochrona na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

"Tropical Forestry" z wizytą w Polsce

"Tropical Forestry" z wizytą w Polsce

Studenci Leśnictwa Tropikalnego poznawali arkana polskiego leśnictwa.

Przedstawiciele Nadleśnictwa Wymiarki w ramach trwającej już od kilku lat współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie prezentowali studentom kierunku "Tropical Forestry" (Leśnictwo Tropikalne) model polskiego leśnictwa. Spotkanie było okazją wskazania szeregu działań prowadzonych na rzecz wielofunkcyjnej i racjonalnej gospodarki leśnej.

fot. W. Babula

Podobnie jak w latach wcześniejszych na terenie nadleśnictwa gościła ponad dwudziestoosobowa grupa studentów reprezentująca różne i często odległe kraje. Wśród zwiedzających polskie lasy znaleźli się studenci mieszkający w czternastu krajach, położonych na czterech kontynentach. Z Afryki przybyli studenci z Kamerunu, Sierra Leone oraz z Togo. Azję reprezentowali obywatele Wietnamu, Pakistanu, Indii, Indonezji i Birmy. Z Ameryki Północnej dotarli studenci z Kanady, Nikaragui i Panamy natomiast z Ameryki Południowej  przyjechali słuchacze z Peru i Brazylii. Opiekunami grupy byli m.in. prof. Lukas Gissen oraz dr Eckhard Auch.

fot. W. Babula

Przybyłej delegacji wskazano powierzchnie leśne gdzie wykonywane były prace z zakresu ochrony, hodowli oraz użytkowania lasu. Całość spotkania odbyła się w warunkach terenowych na świeżym powietrzu, przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Była to jednocześnie forma aktywnego spędzania czasu, bowiem nasi goście do Polski przyjechali rowerami. Pogoda dopisała, a przyszła grupa „międzynarodowych leśników” wróciła do Niemiec w wyśmienitych nastrojach.

 

Autor. J.Karwański