Projekty zrealizowane Projekty zrealizowane

Powrót

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych

W roku 2021 Nadleśnictwo Wymiarki zakończyło realizację wszystkich zadań w projekcie OPL.

Dzięki środkom uzyskanym w projekcie „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" udało się zrealizować Zadanie 3 (Ograniczanie drapieżnictwa)- odstrzał drapieżników-redukcja liczebności populacji jenota,szopa pracza,lisa i kuny w granicach obszaru N2000 Bory Dolnośląskie (PLB020005).

Ograniczanie liczebności drapieżników na terenie obszaru N2000 „PLB020005 Bory Dolnośląskie” jest jednym z podstawowych działań wskazanych w PZO (Plan Zadań Ochronnych).

Całkowity koszt zrealizowanych zadań: 35 304,30
Koszt kwalifikowalny zrealizowanych zadań: 32 160,00
Uzyskane dofinansowanie: 27 336,00 zł

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 100 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Łączna wartość projektu (dane CKPŚ z dnia 07.10.2022):

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 35 944 030 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 25 782 446 zł 

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 21 909 333,39 zł

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.