Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Wymiarki, ul. Łąkowa 1, 68-131 Wymiarki

Siedziba Nadleśnictwa Wymiarki mieści się na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Wymiarki, w jednym biurowcu.

Budynek posiada 2 kondygnacje użytkowe, w budynku może przebywać 60 osób jednocześnie. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00.

Wejście główne do siedziby znajduje się od frontowej (wschodniej) strony budynku. Wejście usytuowane jest na poziomie trzech schodków przed drzwiami głównymi. Wejście wyposażone jest również w podjazd dla wózków. Za drzwiami głównymi znajduje się elektryczna platforma schodowa umożliwiająca wjazd osobom niepełnosprawnym.

Biurowiec posiada również dwa wejścia (od strony północnej i zachodniej) prowadzące do pomieszczeń piwnicznych wyposażone w schody nie przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto na parterze znajduje się również po stronie zachodniej wyjście widokowe wyposażone w schody nieprzystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu zlokalizowanym przed budynkiem przy wjeździe na teren nadleśnictwa. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, jednakże istnieje możliwość podjazdu bezpośrednio pod wejście główne.

Wejście główne biurowca prowadzi przez korytarz do holu skąd schodami na pierwsze piętro można dotrzeć do sekretariatu, gdzie dokonuje się rejestracji gości. Goście są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni. W przypadku osób niepełnosprawnych są one doprowadzane na salę narad (pokój nr 17) gdzie są obsługiwane przez pracowników merytorycznych.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na poziomie "0" Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po wyższych lub niższych poziomach.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Korytarze przebiegają na różnych poziomach przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 68 360 40 06 lub e-mailowo na adres wymiarki@zielonagora.lasy.gov.pl