Projekty zrealizowane Projekty zrealizowane

Powrót

„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.

„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.

„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.

Tematem projektu jest „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.

Projekt „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" realizowany jest w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, w ramach działania 3.1. Strona internetowa programu: www.pois.gov.pl. Dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Na terenie RDLP w Zielonej Górze program realizowany był w 11-tu nadleśnictwach: Brzózka, Cybinka, Krosno, Krzystkowice, Lubsko, Sulechów, Świebodzin, Torzym, Wolsztyn, Wymiarki, Żagań. W jego ramach wykonano 169 obiektów małej retencji wodnej, które zgromadziły łącznie 891.691 m3 wody.

Koszt całkowity projektu to 196 mln zł. Projekt obejmuje ekosystemy nizinne całego kraju (16 województw), a uczestniczy w nim 179 Nadleśnictw, na terenie których powstanie 3300 obiektów, retencjonujących łącznie 31 mln m3 wody. Czas realizacji: 2007 - 2014 r.
Celem projektu jest zatrzymywanie lub spowalnianie spływu wód w obrębie małych zlewni przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego, zatrzymanie nadmiaru wód opadowych na terenach leśnych, spłaszczenie fali powodziowej w niższych partiach zlewni, odtworzenie naturalnych warunków wodnych torfowisk i mokradeł oraz podtrzymanie poziomu wód gruntowych i podziemnego zasilania źródlisk. Zaplanowane działania polegają na budowie lub modernizacji obiektów, których celem jest magazynowanie oraz lokalne rozprowadzanie wody na terenach lasów.
Projekt ten jest pierwszym w Europie, realizowanym na tak wielką skalę, przedsięwzięciem związanym z małą retencją w lasach. Ma za zadanie przyczynić się do poprawy bilansu wodnego małych zlewni w nadleśnictwach, zminimalizować skutki suszy w ekosystemach leśnych oraz przeciwdziałać powodzi. W ramach tego przedsięwzięcia realizowane będą również cele pośrednie polegające na zachowaniu różnorodności biologicznej obszarów wodno-błotnych oraz
renaturyzacji bagien i mokradeł.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
1. Renaturyzację obszarów wodno-błotnych
2. Odbudowę systemów nawadniających oraz przebudowę systemów melioracji odwadniających
3. Budowę oraz odbudowę obiektów retencjonowania wody
Na terenie RDLP w Zielonej Górze program realizowany był w 11-tu nadleśnictwach: Brzózka, Cybinka, Krosno, Krzystkowice, Lubsko, Sulechów, Świebodzin, Torzym, Wolsztyn, Wymiarki, Żagań. W jego ramach wykonano 169 obiektów małej retencji wodnej, które zgromadziły łącznie 891.691 m3 wody. Zadania te służą zabezpieczeniu zasobów wodnych w lesie w celu zapobiegania skutkom powodzi oraz suszy, służą również poprawie bioróżnorodności i odtwarzaniu zdegradowanych siedlisk o charakterze wodno-błotnym.

Wszelkie informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.