Wydawca treści Wydawca treści

zasoby leśne

Głównym gatunkiem lasotwórczym w Nadleśnictwie Wymiarki jest sosna zwyczajna (Pinus sylvestris). Pozostałe gatunki występują na niewielkich powierzchniach.

W Nadleśnictwie przeważają siedliska borowe. Zdecydowaną większość powierzchni zajmują siedliska o niskim poziomie wód gruntowych. Siedliska wilgotne występują w pobliżu rzek i cieków wodnych.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko ds kadr w Nadleśnictwie Wymiarki

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko ds kadr w Nadleśnictwie Wymiarki

Nadleśniczy Nadleśnictwa Wymiarki ogłasza wewnętrzny nabór na stanowisko

Referenta/Specjalisty ds. kadr

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać przez e-mail (skany, kserokopie) na e-mail wymiarki@zielonagora.lasy.gov.pl lub w zamkniętych kopertach (oryginały) zaadresowanych i opisanych, pocztą tradycyjną albo przesyłką kurierską, a w wyjątkowych przypadkach osobiście, na adres:
Nadleśnictwo Wymiarki
ul. Łąkowa 1
68-131 Wymiarki

z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referenta/Specjalisty ds. kadr”. W przypadku dokumentów nadesłanych pocztą, decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu.

Ostateczny termin składania dokumentów upływa 22.11.2022 o godzinie 15:00.

Szczegółowe ogłoszenie znajduje się w załączniku