Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Nabór na stanowisko podleśniczy leśnictwa Lutynka

Nabór na stanowisko podleśniczy leśnictwa Lutynka

Nadleśniczy Nadleśnictwa Wymiarki ogłasza wewnętrzny nabór na stanowisko

Podleśniczy leśnictwa Lutynka

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać przez e-mail (skany, kserokopie) na e-mail wymiarki@zielonagora.lasy.gov.pl lub w zamkniętych kopertach (oryginały) zaadresowanych i opisanych, pocztą tradycyjną albo przesyłką kurierską, a w wyjątkowych przypadkach osobiście, na adres:
Nadleśnictwo Wymiarki
ul. Łąkowa 1
68-131 Wymiarki

z dopiskiem „Nabór na stanowisko podleśniczego”. W przypadku dokumentów nadesłanych pocztą, decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu.

Ostateczny termin składania dokumentów upływa 22.04.2022 o godzinie 13:00.